APUSTUĻA PĀVILA VĒSTULE LAODIĶIEŠIEM

[Šo vēstuli ir augstu novērtējuši daži Romas Baznīcas mācītie [prāti] un citi. Kvēkeri ir iespieduši [tās] tulkojumu un aizbildinājušies par to, kā lasītājs var pārliecināties, ņemot talkā Pūla «Komentārus» par IV. nod. 16. strofu Ap. Pāvila vēstulē Kolosiešiem.1 Sikstus Senensis [Vecākais?] piemin divus manuskriptus, no kuriem viens ir Sorbonnas bibliotēkā Parīzē, kas ir ļoti sena kopija, bet otra — Ioannes a Viridario bibliotēkā Padujā, ko viņš ir pārrakstījis un publicējis, un kas ir par sekojošā tulkojuma [autentiskuma] pamatā. Ļoti sens šīs vēstules tulkojums atrodas Britu Muzejā, vienkop ar tā sauktajiem «Hārlejas manuskriptiem» (Nr.1212).

1 15 Sveicinait brāļus Laodiķejā un Nimfu ar viņa mājas draudzi. 16 Kad jūs šo vēstuli būsit izlasījuši, parūpējieties, lai tā tiktu lasīta arī Laodiķejas draudzē, bet, to, kas nāks no Laodiķejas, lasiet arī jūs. (Latv. Evaņģ. Lut. Bazn. konsist. tulk. anno 1988 — tulk. piez.)

 

1 Viņš sveicina brāļus, 3 pārliecina tos neatlaidīgi censties uz labiem darbiem, 4 un neielaisties tukšās valodās. 6 Priecājas savās važās, 10 grib, lai tie dzīvotu bijāšanā no Tā Kunga.

PĀVILS, Apustulis ne no cilvēkiem [nācis], ne cilvēku, bet no Jēzus Kristus [iecelts], tiem brāļiem, kas Laodiķejā.

2 Lai Žēlastība jums un Miers no Dieva Tā Tēva un mūsu Kunga Jēzus Kristus.

3 Es pateicos Kristum ik[ ]katrā savā lūgšanā, ka jūs varat turpināt un censties neatlaidīgi uz labiem darbiem, pēc tā lūkojot, kas ir apsolīts [T]iesas dienā.

4 Neielaižaties jel nekādās nelādzīgās valodās [ar tiem], kas atkrituši no patiesības, ka tie varētu jūs no tā Evaņģēlija patiesības novirzīt, ko es sludinu.

5 Un nu lai Dievs dod, ka mani jaunpievērstie jel gūtu Tā Evaņģēlija patiesības skaidru saprašanu, ir [vēlīgi] un dara labus darbus, kuri pavada [pareizāk — ved uz] pestīšanu.

6 Un nu manas važas, kurās es ciešu Kristū, ir parādītas, kurās es līksmoju un iepriecināts esmu. [Šajā strofā un turpmāk ir tik daudz ezoteriskas, mistiskas jēgas, ka ir jāvienojas par interpretāciju.]

7 Jo es zinu, ka tas griezīsies uz manu pestīšanu mūžam, kas būs caur jūsu lūgšanu un ar Svētā Gara aizgādību.

8 Vai nu es dzīvoju jeb mirstu; man dzīvot [nozīmē vien] dzīvi [tiecoties] uz Kristu, tak jāmirst būtu priekā.

9 Un mūsu Kungs dos mums Savu žēlastību, ka mums tāda pati mīlestība būtu un ka mēs domātu jo līdzīgi.

10 Tāpēc mani mīļie, ja mēs esam dzirdējuši par Tā Kunga atnākšanu, tad domājiet un darbojaties ar bailēm [noteikti jābūt — bijāšanu], un tas būs jūsu mūžīgai dzīvei;

11 Jo tas ir Dievs, kas darbojas iekš jums;

12 Un dara visas lietas bez grēka.

13 Un kas ir vislabākais, mani mīļie, priecājieties jel Tajā Kungā Jēzū Kristū un vairieties no jebkuras [nešķīstas peļņas].

14 Lai visi jūsu lūgumi taptu zināmi Dievam, un esiet noturīgi Tai Kristus mācībā.

15 Ja nu jebkas ir [nesamaitāts] un patiesīgs, un labi pārskatāms un šķīsts, un taisns, un tīkams, tad to dariet.

16 To, ko jūs dzirdējuši esat un saņēmuši, apdomājiet; un lai miers būtu ar jums!

17 Visi svētie jūs sveicina.

18 Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlsirdība [būs] ar jūsu garu. Āmen.

19 Rūpējieties, lai šī vēstule tiktu nolasīta arī kolosiešiem, bet kolosiešu vēstuli lasiet [arī] jūs.