Marijas dzimšanas Evanģelijs (Piedēvē sv.Matejam. Šī tulkojuma oriģināls bija atrasts IV gs. baznīctēva Jeremijas darbos. Ir arī citas kopijas, kas atšķiras no Jeremijas eksemplāra. Evanģelijā stāstīts par Marijas vecākiem Joahimu un Annu un viņas bērnību. Marijas tālākās gaitas aprakstītas ļoti īsi)

Protoeveņģelijs (Piedēvē sv.Jēkabam. Sākot ar Joahimu un Annu un Marijas dzimšanu līdz Jēzus uzupurēšanai templī un Simeonam)

Jēzus bērnības Evanģelijs (Dažreiz piedēvē sv.Tomam. Šis eksemplārs bija iemantots no gnostiķiem, II g.s. kristiešu sektas, un dažas no tā liecībām bija arī citu kristiešu kā Eizebija, Atanāsija, Epifānija, Hrizostoma [Zeltamutes] u.c. atstāstītas. Sākot ar Jēzus dzimšanu, ietverot Viņa dzīvi Ēģiptē un pēc tam Nācaretē)

Nikodēma Evanģelijs (Kaut gan starp pašiem mācītākajiem pastāv uzskats, ka šo Evaņģeliju patiešām ir uzrakstījis Nikodēms, kurš kļuva par Jēzus Kristus mācekli un runāja ar Viņu, citi pieņem, ka tas ir dažu dedzīgu ticīgo veikts viltojums apmēram no trešā gadsimta. Evaņģelijā detalizēti aprakstīta Jēzus notiesāšanas un nāves aina, ietverot gan šīs, gan viņpasaules notikumus)

Toma Evanģelijs par Jēzus bērnību (Orģināls grieķiski, no kā šis tulkojums ir veikts, tika atrasts Kotelerija iespiests, viņa piezīmēs par Apustuļu darbiem no manuskripta Nr. 2 279 Francijas Karaliskajā bibliotēkā. To piedēvē Tomam un pieņem, ka oriģinālā tas bijis saistīts ar Marijas Evaņģēliju)

Jēzus un Abgara, Edesas karaļa, sarakste (Pirmais rakstnieks, kurš ir kaut vai pieminējis saraksti, kas notikusi starp Jēzu Kristu un Abgaru, ir Eizebijs, Cēzarejas bīskaps Palestīnā, kas darbojās ceturtā gadsimta pirmajā pusē.)

Sv. Apustuļa Pāvila un Teklas darbi (Tertuliāns saka, ka šis darbs [gabals] ir Āzijas Prezbitera viltots. Kipriāns, Eizebijs, Epifānijs, O[Au?]stins, Gregorijs no Naciantes, Zeltamute un Severs Sulpīcijs, kas visi dzīvoja ceturtajā gadsimtā, piemin Teklu vai atsaucas uz viņas vēsturi.)

Apustuļa Pāvila vēstule laodiķiešiem (Šo vēstuli ir augstu novērtējuši daži Romas Baznīcas mācītie [prāti] un citi)

Sv. Apustuļa Pāvila vēstules Senekam ar Senekas atbildēm Pāvilam (Daži ļoti zinoši autori ir uzņēmušies paust labvēlīgu viedokli par šīm Vēstulēm )